پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحران در روابط آمریکا و پاکستان

آیا بعد از نمایش آشکار بی اعتمادی آمریکا به پاکستان در ماجرای کشته شدن بن لادن، رابطه آمریکا و پاکستان قابل ترمیم است؟ با کشته شدن رهبر القاعده، فشار جناح هایی در آمریکا برای خروج هرچه زودتر نیروهای آمریکا از افغانستان و افغانی کردن جنگ با طالبان شدت گرفته است. اگر زور این جناح ها بچربد، چه آینده ای در انتظار افغانستان است؟ بررسی این دو موضوع و مرور رسانه های این هفته با مسعود بهنود در صفحه دو آخرهفته: تاریخ پخش: 2011/05/19