پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نخبگان جامعه ایران، آمار آسیب های اجتماعی

دلیل ناشناخته ماندن نخبگان در بعضی جوامع چیست؟ نخبه ها راه ایجاد ارتباط با مردم را بلد نیستند یا ایراد در جای دیگری است؟ و چرا دولت ایران تلاش می کند آمار آسیب های اجتماعی را از دسترس عموم خارج کند؟ بررسی این دو موضوع همراه با مرور رسانه های ایران با مسعود بهنود در صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2011/06/17