پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موسیقی تلفیقی

کنار هم چیدن سازهای متفاوت در ساخت قطعاتی که تلفیقی نامیده می شوند تبدیل به سنت شده است.اما تلفیق واقعی نه فقط در شکل بلکه در محتوای یک قطعه هم اتفاق می افتد.داوود آزاد خواننده مهمان این برنامه است.