پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لیبی پس از قذافی، گفتگو با نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل

صدور حکم جلب قذافی، افزایش جنب و جوش های سیاسی در غرب و تشدید مبارزه مخالفان در لیبی. آیا پایان عمر حکومت سرهنگ قذافی نزدیک است؟ بعدش چی؟ بررسی این موضوع، گفت و گویی اختصاصی با نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و مرور رسانه های این هفته با مسعود بهنود در صفحه دو آخر هفته. تاریخ پخش: 2011/06/30