پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صفحه دو

فعالان سیاسی و حقوق بشری کرد می گویند سازمانهای سیاسی و حقوق بشری و مجامع بین المللی در مورد زندانیان سیاسی کرد کوتاهی می کنند. بررسی این موضوع و مرور رسانه های این هفته با مسعود بهنود در صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2011/07/14