پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رسوایی شنود تلفنی در بریتانیا، تاکید بر فصل الخطاب بودن رهبر ایران

رسوایی شنود تلفنی در بریتانیا همچنان قربانی می گیرد. این ماجرا تا کجا ادامه خواهد داشت؟ و تاکید های فراوان بر فصل الخطاب بودن رهبر ایران، چه معانی سیاسی می تواند داشته باشد؟ بررسی این دو موضوع، همراه با نگاهی به مطالب رسانه های ایران در صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2011/07/21