پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش جنایت و خشونت در ایران، تشکیل هیات حل اختلاف

جنایت و خشونت در خانه و خیابان در ایران رو به افزایش است. مسئولان این کشور آن را به گردن رسانه ها و خارجی ها می اندازند. در همین حال اختلافات درون حکومتی هم رهبر ایران را واداشته است تا هیات حل اختلاف تشکیل بدهد. بررسی این دو موضوع و مرور رسانه های این هفته با مسعود بهنود در صفحه دو آخرهفته: تاریخ پخش: 2011/07/28