پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درخواست برای تحریم بانک مرکزی ایران

بیش از 90 سناتور مجلس سنای آمریکا با ارسال نامه ای به باراک اوباما، رئیس جمهور این کشور، از او خواسته اند بانک مرکزی ایران را در فهرست تحریم های اقتصادی علیه ایران قرار دهد. نمایندگان سنا تهدید کرده اند در صورتی که دولت آمریکا گام های عملی در جهت تحریم بانک مرکزی ایران برندارد، خود سنا با وضع قانون این خواسته را عملی خواهد کرد. در این برنامه امکان تحقق این خواسته و پیامد های اقتصادی آن را بررسی خواهیم کرد، همراه با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/08/09