پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعدام های سال 1367 ایران، گذشت آمنه

چرا 23 سال بعد از اعدام چند هزار زندانی سیاسی در ایران هنوز هیچ مقام مسئولی در حکومت ایران در باره آن اظهار نظر رسمی نمی کند؟ آمنه بهرامی از حقش برای قصاص کسی که به صورتش اسید پاشیده و او را نابینا کرده بود گذشت و حالا نخبگان از بزرگواری و آموزگاری او می گویند. آیا جامعه هم از او می آموزد؟ بررسی این دو موضوع و مرور رسانه های این هفته با مسعود بهنود در صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2011/08/04