پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحران اقتصادی غرب، جوانان ایران و روش اعتراضی جدید؟

دورنمای بحران فلج کننده اقتصادی در غرب چیست؟ آیا رهبران این کشورها قادرند راه حلی برای آن پیدا کنند؟ تجمع مو فرفری ها، آب بازی، خز بازی و حالا هندوانه خوری! شیوه ای برای دهن کجی به محدودیتهای موجود بر سر راه جوان های ایران یا بازیهای مبتذل بچگانه؟ بررسی این دو موضوع و مرور رسانه های این هفته با مسعود بهنود در صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2011/08/11