پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیام ملا محمد عمر، آینده لیبی و منطقه

هفته گذشته ملا محمد عمر، رهبر طالبان افغانستان، پیامی متفاوت منتشر کرد، پیامی که برای اولین بار در آن صحبت از مشارکت همه افغان ها در قدرت بود و امکان مذاکره. انعطاف نسبی طالبان را باید از ناشی از ضعف این گروه دانست یا نشانه قدرت آنها؟ در لیبی، بعد از سرنگونی معمر قذافی، چه آینده ای پیش روی مردم این کشور و جامعه جهانی است. بررسی این دو موضوع همراه با مرور رسانه های ایران با مسعود بهنود در صفحه دو آخر هفته. تاریخ پخش: 2011/09/01