هشام مطر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با هشام مطر

دوران معمر قذافی به پایان رسیده است. حالا مردم لیبی می توانند، بعد از 4 دهه زندگی با این رژیم دیکتاتوری جمهوری، وحشت او را پشت سر بگذارند و آینده بهتری بسازند. آیا می توانند؟ مهمان امروز من هشام مطر، نویسنده لیبییایی، است که پدرش یکی از ناپدیدشدگان رژیم معمر قذافی است. با چه سرعتی مردم لیبی می توانند بر زخم هایشان مرحم بگذارند؟ تاریخ پخش: 2011/09/06