پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بی تفاوتی در جامعه ایران، دخالت های انسان دوستانه کشورهای غربی

بعد از افزایش آمار جرم و جنایت و خودکشی در ایران کارشناسان حالا از بی تفاوتی در جامعه می نالند؟ رویدادهای لیبی بار دیگر بحث قدیمی دخالت انسان دوستانه یا دخالت لیبرالی کشورهای غربی در کشورهای دیکتاتوری را به پیش کشیده است. بحث های له و علیه آن چیست؟ بررسی این دو موضوع و مرور رسانه های این هفته با مسعود بهنود در صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2011/08/25