پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ص

مدتی است که بعضی از مقامات ایران ابراز نگرانی می کنند که ترکیه با اشاعه اسلام به زعم آنها لیبرالی و امریکایی عرصه رهبری منطقه ای و حتی عرصه دفاع از منافع فلسطینی ها را از ایران می گیرد. در این برنامه می پرسیم عوامل باخت ایران در این رقابت منطقه ای چیست؟ بررسی این موضوع و مرور رسانه های این هفته با مسعود بهنود در صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2011/09/15