پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درخواست فلسطینی ها برای عضویت دائم در سازمان ملل

سال گذشته در اعتراض به ادامه شهرک سازی اسرائیل در اراضی اشغالی، تشکیلات خودگردان فلسطینی از گفتگوهای صلح کنار کشید، گفتگوهایی که ادامه اش برای فلسطینی ها تنها یک هدف داشت و آن، تشکیل کشوری مستقل بود برای مردم فلسطین. محمود عباس پس از ترک میز مذاکره با استراتژی ای جدید وارد میدان شد و از کشورهای جهان خواست دولت مستقل فلسطینی را در چارچوب مرزهای تعیین شده در سال 1967 به رسمیت بشناسند، در خواستی که تاکنون با موافقت بیش از 120 کشور روبرو شد و امروز، با همین پشتوانه، تقاضای عضویت دائم فلسطین به عنوان کشوری مستقل روی میز شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در این برنامه تصمیم شورای امنیت درباره این درخواست و پیامدهای آن را بررسی خواهیم کرد، همراه با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/09/27