پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش مجلس از "تخلفات رئیس‌جمهوری"، مصاحبه با اردشیر امیرارجمند

بالاخره بعد از ماهها کشمکش، موضوع تخلفات رئیس جمهوری ایران از قوانین قرار است در مجلس ایران مطرح شود. آیا کار به استیضاح هم خواهد کشید؟ شورای هماهنگی راه سبز امید از حاکمیت ایران خواسته است برای برون رفت از بحران زمینه یک انتخابات آزاد و همه گیر را فراهم کند. آیا حاکمیت اهمیتی به این درخواست می دهد؟ گفتگویی هم در اینباره با سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید خواهیم داشت. اینها و مرور رسانه های این هفته ایران در صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2011/09/29