پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

احتمال تغییر ساختار سیاسی ایران

صحبت های آیت الله خامنه ای درباره تغییر نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی را بسیاری به معنای چراغ سبز رهبر ایران برای آغاز اعمال تغییری دیگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ارزیابی کردند. تحولی که اگر رخ دهد به عنوان مهم ترین تغییر در ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی در دوران رهبری آیت الله خامنه ای در کارنامه او ثبت خواهد شد. چرا رهبر ایران بعد از بیست سال زمامداری به چنین فکری افتاده است و عملی شدن این فکر چه پیامدهایی برای سیاست و سیاست ورزی در ایران خواهد داشت؟ این موضوع را بررسی خواهیم کرد همراه با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/10/18