پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سوالات مجلس ایران از رئیس جمهوری

بعد از گذشت بیش از چهار ماه از طرح سوال تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور ایران، سرانجام هفته گذشته نائب رئیس مجلس از رسمیت یافتن سوال خبر داد و به این ترتیب باید منتظر حضور محمود احمدی نژاد در مجلس و پاسخ او به سوالات بود. علت تاخیر چند ماهه در به جریان افتادن این سوال چه بود و مقاومت در برابر طرح آن از طرف چه فرد یا نهادی صورت می گرفت؟ این سوال را مطرح خواهیم کرد با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/11/01