پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحران سرمایه داری و راه چاره آن

بحران مالی، رکود اقتصادی، کاهش تولید و افزایش بیکاری مدتی است که دامن کشورهای بزرگ سرمایه داری را گرفته است. در همین حال اعتراضات ضد سرمایه داری گسترده تر و جهانی تر می شود و رهبران این کشورها از ارائه یک راه حل اساسی عاجزند. آیا این بار سرمایه داری از این بحران کمر راست خواهد کرد؟ اگر نکرد، آیا جایگزینی برای آن هست؟ بررسی این موضوع در این برنامه صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2011/11/03