پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نون و نمک در ترکیه

در این مجموعه چهار قسمتی بهزاد بلور به دیدن ایرانی های ساکن بریتانیا، سوئد، ترکیه، و لس آنجلس می رود تا ببیند عادات غذایی آنها تحت تاثیر کشور میزبان تا چه حد تغییر کرده و در کنار آن فرهنگ و تنوع غذایی این کشورها را هم معرفی می کند.