پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ کاربردهای متنوع تلفن‌های هوشمند

کاربرد تلفن‌های هوشمند متنوع شده است آیا آنها جای دستگاه‌های تخصصی را می‌گیرند؟ در این به راه‌های برقراری ارتباط ارزان با خارج از کشور هم می‌پردازیم.