پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تنش بین ایران و بریتانیا، تنش بین آمریکا و پاکستان

اخراج کارمندان سفارت ایران از بریتانیا، فشارهای اقتصادی و سیاسی بیشتر کشورهای اروپایی بر ایران و احتمال تیرگی روابط ایران با کشورهای بیشتر. آیا حمله به سفارت بریتانیا به این بها می ارزید؟ از یک رابطه تیره به یک رابطه تیره دیگر، رابطه پاکستان و آمریکا که هرگز در این سطح از تیرگی نبوده است. اگر این روابط ترمیم نشود پیامدهای آن برای منطقه و بخصوص افغانستان چه خواهد بود؟ این دو موضوع را در برنامه صفحه دو آخرهفته بررسی می کنیم. تاریخ پخش: 2011/12/01