پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ تماشای تلویزیون و گفت‌وگوی همزمان درباره آن

این هفته در کلیک به یک پدیده تازه می‌پردازیم. چت کردن با دوستان، موقع تماشای یک برنامه تلویزیونی. سری زده‌ایم به ژاپن تا ببینیم آنها چطور فرهنگ و فناوری را به هم آمیخته‌اند. به یک رستوران آسیایی در لندن رفته‌ایم تا فناوری مورد استفاده آنجا را ببینیم.