پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرانجام تنش بین ایران و غرب؟ مسئول خشونت ها در سوریه؟

تنش بین ایران و غرب روز به روز بیشتر می شود و دو طرف به جای مذاکره و گفتگو مسیر رویارویی در پیش گرفته اند. این مسیر به کجا می انجامد؟ و در سوریه، بعد از 9 ماه درگیری و سرکوب مخالفان، بشار اسد گفته است که صاحب نیروهای امنیتی نیست و خود را مسئول خشونت های این کشور نمیداند. مسئولیت اتفاق های روی داده در سوریه با کیست؟ این دو موضوع را بررسی خواهیم کرد در برنامه صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2011/12/08