پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان عملیات نظامی آمریکا در عراق، پرونده سوریه در دادگاه بین‌المللی جنایی

پایان عملیات نظامی آمریکا در عراق بعد از 9 سال چه معنایی برای دو کشور و منطقه خاورمیانه خواهد داشت؟ و درخواست کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای طرح پرونده سوریه در دادگاه بین‌المللی جنایی چه پیامدهایی برای این کشور می تواند داشته باشد؟ بررسی این دو موضوع در صفحه دو آخر هفته. تاریخ پخش: 2011/12/15