پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اصلاح طلبان و تحریم انتخابات؟ بحران در دولت عراق، مصاحبه با عمر آشوری

محمد خاتمی می گوید اصلاح طلبان نباید در انتخابات آینده مجلس ایران شرکت کنند و شورای هماهنگی راه سبز امید می گوید شرکت در این نمایش انتخاباتی مغایر با منافع ملت و کشور است، ولی همه از گفتن تحریم انتخابات اکراه دارند. چرا؟ هنوز گرد رژه خروج نیروهای امریکایی از عراق نخوابیده است، معاون رئیس جمهوری کشور فراری است و دولت آقای مالکی در بحران. آیا باید منتظر روزهای سخت تری برای عراق بود؟ بررسی این دو موضوع و گفت و گویی با عمر آشور، فعال سیاسی مصری، در این برنامه صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2011/12/22