پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مکث با هنریک ناجی

در این برنامه با هنریک ناجی خواننده و نوازنده سوئدی آشنا می شویم. او که به زبان فارسی مسلط است شعرهای خیام را به زبان انگلیسی اجرا می کند.