پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تحریم نفتی ایران و واکنش عربستان سعودی، مذاکره با طالبان و نقش پاکستان

عربستان سعودی، بزرگترین صادر کننده نفت جهان، توان تولید خود را به رخ ایران کشیده است و می گوید که در صورت تحریم ایران دریایی از نفت را به طرف بازارهای انرژی جاری می کند. آیا تنش بر سر برنامه هسته ای ایران امنیت شریان انرژی جهان را در مخاطره قرار می دهد؟ و بعد از چراغ سبز طالبان برای آغاز گفتگو با آمریکا پاکستان، یکی از مهمترین بازیگران منطقه، چه نقشی بازی خواهد کرد؟ تاریخ پخش: 2012/01/19