پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در نقد فراخوان 25 بهمن ماه، مصاحبه با پیتر جنکینز

اقدامات اعتراضی در روز 25 بهمن فراخوانی بجا و مسئولانه یا تلاشی بیهوده با نتیجه ای از پیش معلوم؟ سؤالی به شیوه بودن یا نبودن هملت در مقابل طرفداران جنبش سبز ایران. بررسی این موضوع و گفت و گویی با نماینده پیشین بریتانیا در آژانس بین المللی انرژی اتمی و بحثی به دنبال آن در این برنامه صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2012/02/02