پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک سال پس از فراخوان 25 بهمن ماه

در سالروز آغاز حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، خیابان‌های تهران و چند شهر بزرگ ایران یک ‌بار دیگر به صحنه قدرت ‌نمایی نیروهای امنیتی و ضد شورش تبدیل شد. گزارش‌ها حاکی‌ است که در تهران عده‌ای باید دست کم امشب را در بازداشت‌گاه‌ها به صبح برسانند، کسانی که یا به دعوت حامیان جنبش سبز برای راه ‌پیمایی سکوت در پیاده‌ روها بودند یا در مسیر روزانه خود گرفتار اقدامات نیروهای امنیتی شدند، اقداماتی که به گفته منتقدان به منظور ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از تشکیل هسته های اعتراضی صورت می گیرد. استقرار این میزان از نیروهای ضد شورش در خیابان‌ها به چه معنا است و آیا دعوت‌کنندگان به راهپیمایی سکوت برای مقابله با آن تدبیری اندیشیده بودند؟ این سوال ها را در میان خواهیم گذاشت با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2012/02/14