پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خاتمی و انتخابات مجلس ایران؟

رای دادن محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، در انتخابات مجلس، بعد از رفع تردیدها و بهت اولیه حامیانش که خبر را باور نمی کردند، واکنش های کاملا متفاوت آن ها را در پی داشت. گروهی این رای را نشانه شجاعت اخلاقی و درایت سیاسی و پایمردی آقای خاتمی در ادامه مشی اصلاح طلبی دانستند و در مقابل عده ای او را به بزدلی و تذبذب سیاسی و پشت کردن به جنبش سبز متهم کردند. بیانیه آقای خاتمی در توضیح دلایل حضورش در انتخابات هم البته نتوانست نظرات موافقان و مخالفان را به هم نزدیک کند و ظاهرا ابهام ها همچنان باقی است. در این برنامه این موضوع را بیشتر بررسی خواهیم کرد همراه با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2012/03/06