پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ویژه انتخابات مجلس ایران

انتخابات ایران، حضور حماسی آنطور که حکومت می گوید یا شرکت نکردن اعتراضی آنطور که مخالفان از مردم خواسته بودند؟ بررسی این موضوع در این برنامه ویژه انتخابات صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2012/03/02