پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بزرگان ایران زمین: ابو علی سینا

ابو علی سینا یکی از شش بزرگ ایران زمین‌ به انتخاب گروهی از کارشناسانی است که در تهیه این مجموعه شرکت داشته اند.