پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بزرگان ایران زمین: حافظ

حافظ شیرازی، شاعر ایرانی، یکی از شش بزرگ ایران زمین‌ به انتخاب گروهی از کارشناسانی است که در تهیه این مجموعه شرکت داشته اند.