پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخاب شش بزرگ ایران زمین

در این ویدیو مراحل انتخاب شش تن از شخصیت های تاریخی ایران را توسط جمعی از کارشناسان برای مجموعه بزرگان ایران زمین می بینیم.