بزرگان ایران زمین:‌ زمان پخش فیلم ها

جدول پخش
۲۰ مارس ۲۰۱۲،‌ اول فروردین ۱۳۹۱ گزینش ۶ بزرگ ایران زمین ۱۲:۰۰ ۸:۳۰ ۱۷:۳۰ گرینویچ برابر با ۲۱:۰۰ تهران
۲۱ مارس،‌ دوم فروردین حافظ ۱۹:۰۰ ۱۴:۳۰ ۲۰:۳۰ گرینویچ برابر با ۰۱:۰۰ تهران (سوم فروردین)۹:۳۰ گرینویچ برابر با ۱۴:۰۰ تهران در روز سوم فروردین۱۱:۰۰ گرینویچ برابر با ۱۴:۳۰ تهران در روز هشتم فروردینو ۱۶:۰۰ گرینویچ برابر با ۱۹:۳۰ تهران در روز دهم فروردین
۲۲ مارس، سوم فروردین زرتشت ۱۹:۰۰ ۱۴:۳۰ ۲۰:۳۰ گرینویچ برابر با ۲۴:۰۰ تهران۹:۳۰ گرینویچ برابر با ۱۳:۰۰ تهران در روز چهارم فروردین۱۶:۰۰ گرینویچ برابر با ۱۹:۳۰ تهران در روز هشتم فروردینو ۲۰:۳۰ گرینویچ برابر با ۲۴:۰۰ تهران در روز دهم فروردین
۲۳ مارس، چهارم فروردین مصدق ۱۹:۰۰ ۱۴:۳۰ ۲۰:۳۰ گرینویچ برابر با ۲۴:۰۰ تهران۹:۳۰ گرینویچ برابر با ۱۴:۰۰ تهران در روز پنجم فروردین۲۰:۳۰ گرینویچ برابر با ۲۴:۰۰ تهران در روز هشتم فروردینو ۱۱:۰۰ گرینویچ برابر با ۱۴:۳۰ تهران در روز یازدهم فروردین
۲۴ مارس، پنجم فروردین کوروش ۱۹:۰۰ ۱۴:۳۰ ۲۰:۳۰ گرینویچ برابر با ۰۱:۰۰ تهران (شش فروردین)۹:۳۰ گرینویچ برابر با ۱۳:۰۰ تهران در روز ششم فروردین۲۰:۳۰ گرینویچ برابر با ۲۴:۰۰ تهران در روز نهم فروردین
۲۵ مارس، ششم فروردین بوعلی سینا ۱۸:۰۰ ۱۴:۳۰ ۲۰:۳۰ گرینویچ برابر با ۲۴:۰۰ تهران۹:۳۰ گرینویچ برابر با ۱۳:۰۰ تهران در روز هفتم فروردین۱۶:۰۰ گرینویچ برابر با ۱۹:۳۰ در روز نهم فروردینو ۱۱:۰۰ گرینویچ برابر با ۱۴:۳۰ در روز دهم فروردین
۲۶ مارس، هفتم فروردین فردوسی ۱۸:۰۰ ۱۴:۳۰ ۲۰:۳۰ گرینویچ برابر با ۲۴:۰۰ تهران۹:۳۰ گرینویچ برابر با ۱۳:۰۰ تهران در روز هشتم فروردین۱۱:۰۰ گرینوچ برابر با ۱۴:۳۰ تهران در روز نهم فروردینو ۲:۳۰ گرینویچ برابر با ۲۴:۰۰ تهران در روز یازدهم فروردین

توضیح: رای گیری برای انتخاب یکی از نامزدان "بزرگان ایران زمین" در روزهای هشت تا یازدهم فروردین انجام و نتایج رای گیری در روز سیزده فروردین اعلام خواهد شد. زمان پخش برنامه مربوط به اعلام نتایج بزودی اعلام خواهد شد.