پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خروج نیروهای غربی از افغانستان و آینده این کشور، رابطه نظام حاکم در ایران با سینما و فرهنگ مدرن

چرا با وجود این که رهبران آمریکا و بریتانیا می گویند خروج نیروهایشان از افغانستان مسئولان خواهد بود بسیاری از مردم این کشور همچنان نگران آینده کشورشان هستند؟ و نگاهی به مشکل نظام حاکم در ایران با سینما و فرهنگ مدرن. بررسی این دو موضوع در این صفحه دو آخرهفته: تاریخ پخش: 2012/03/15