پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایران و مرور رویدادهای سال 1390

نگاهی به آنچه در سال 1390 در فضای سیاسی ایران گذشت و پیش بینی آنچه سال 1391 می تواند دربر داشته باشد در این برنامه ویژه صفحه دو آخرهفته. سال 1390 سال پر اتفاقی در فضای سیاسی ایران بود و ما در صفحه دو و صفحه دو آخرهفته در 105 برنامه درباره این اتفاقات گفتیم و تحلیلگران نظر دادند. در این برنامه مخصوص آخر سال مروری می کنیم به مهم ترین رویدادهای سال گذشته آنطور که ما در این برنامه ها نشان دادیم و خواهیم دید که بسیاری از کشمکش های سیاسی بی جواب مانده سال گذشته در سال جدید چه سرنوشتی ممکن است داشته باشد. تاریخ پخش: 2012/03/22