پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجلس و دولت و موضوع یارانه ها، سعید مرتضوی، قوه قضایی ایران

دعوای پایان ناپذیر مجلس و دولت در ایران، باز هم بر سر هدفمند کردن یارانه ها. قاضی مرتضوی، مشکلی که خیال حل شدن ندارد. و اگر نمی خواهید یک سال حبس تان کنند از انتخابات آزاد حرفی نزنید. بررسی این موضوع ها در این برنامه صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2012/04/05