پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پرونده‌های امنیتی در ایران، انتخابات مصر، گفتگو با شهردار کابل

چرا در ایران پرونده های تا به حال ممنوعه ای امنیتی رو می شود؟ در مصر، آیا یک نظام حکومتی اسلامی در پیش روست؟ بررسی این دو موضوع و نگاهی به توسعه شهری کابل در گفتگویی با شهردار کابل در این برنامه صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2012/04/12