به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با وضاح خنفر Wadah Khanfar

کانال تلویزیونی الجزیره به عنوان کانالی شناخته شده است که به مردم عادی عرب امکان می دهد تا دولت های خود را به چالش بکشند. این کانال هر روز و با استفاده از آخرین تکنولوژی خبرهای خاورمیانه و بهار عرب را در کانال های عربی و انگلیسی خود پوشش می دهد. ولی آیا این کانال در انتقاد از دولت ها گزینشی عمل می کند؟ مهمان این هفته من وضاح خنفر است که نزدیک به ده سال رئیس کانال تلویزیونی الجزیره بود. آیا پوشش خبری این کانال در زمان ریاست او جانبدار بود؟ و چرا او در بحبوحه بزرگ ترین جریان خبری دهه های اخیر در دنیای عرب الجزیره را ترک کرد؟ تاریخ پخش: ۲۰۱۲/۰۴/۱۷