پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ آموزش فناوری به جوانان و شرکت‌های صنعتی

در این برنامه به درگیری شرکت‌های صنعتی در آموزش فناوری به جوانان می‌پردازیم و گزارشی داریم درباره شارژ بی‌سیم.