پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راست افراطی در انتخابات فرانسه، دیپلمات ایرانی در برزیل، پیشنویس توافقنامه استراتژیک آمریکا و افغانستان

گرایش به طرف راست افراطی در دور اول انتخابات فرانسه؛ آیا اروپا باید نگران باشد؟ در ایران، بعد از تکذیب اولیه و توجیه بعدی، حالا وزارت خارجه می گوید دیپلماتش در برزیل خلاف کرده است؛ نگاهی به مشکل اخلاق در سیاست ایران. و آیا پیشنویس قرارداد استراتژیک آمریکا و افغانستان که این هفته امضاء شد همه را راضی می کند؟ بررسی این موضوع ها در این برنامه صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 26/04/2012