پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ بررسی تماس‌های موبایلی ناموفق

در برنامه این هفته تماس‌های تلفنی ناموفق در شبکه تلفن همراه را بررسی کرده‌ایم. آموزش نابودسازی اطلاعات شخصی یکی دیگر از بخش‌های این برنامه است. به علاوه سری به بوردوی فرانسه زده‌ایم تا اوضاع فناوری در این شهر را بررسی کنیم.