پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ حمایت از حقوق کاربران آمریکا

این هفت گزارش اول ما درباره حمایت از حقوق کاربران آمریکاست. سپس به سراغ موزه علوم لندن می‌رویم تا نگاهی به نوآوری در این موزه بیاندازیم. گزارش دیگر ما از فناوری‌هایی است که در بین کار دچار مشکل می‌شوند.