پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ استفاده از فناوری برای سرشماری در هند

این هفته کلیک به هندوستان، یعنی دومین کشور پرجمعیت دنیا رفته تا نگاهی بیاندازید به فناوری‌های سرشماری در این کشور. گزارش بعدی از بازار تبلت‌های ارزان‌قیمت در این کشور است.