به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با علی‌اصغر سلطانیه

برنامه انرژی هسته ای ایران در دهه گذشته یکی از سرچشمه های تنش در روابط بین الملل بوده است. ایران نتوانسته است تردیدها درمورد نظامی بودن برنامه هسته ایش را برطرف کند و تاکید می کند که به هیچ وجه دنبال سلاح هسته ای نیست. اما بسیاری از قدرت های بزرگ جهانی متقاعد نشده اند. جامعه بین المللی تا چند هفته دیگر در مذاکراتی که در مسکو برگزار خواهد شد تضمین های تازه ای از ایران خواهد خواست. علی‌اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی است. ایران چگونه می تواند ضمانت دهد که برنامه هسته ایش کاملا صلح آمیز است؟ تاریخ پخش: ۲۰۱۲/۰۶/۱۹