پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقش هند در آینده افغانستان

هفته گذشته لئون پانه تا ، وزیر دفاع آمریکا، به هند رفت تا به مقامات هندوستان بگوید که در عرصه های سیاسی و اقتصادی افغانستان فعالتر شوند. تا این اواخر وضع کاملا برعکس بود و آمریکا برای اینکه پاکستان را ناراحت نکند از فعال نبودن هند بخصوص در عرصه سیاسی افغانستان خیلی هم خوشحال بود. ولی حالا وضع فرق کرده است، پاکستان دیگر نه فقط آن متحد همیشگی برای آمریکا نیست بلکه کار به جایی رسیده است که رهبران آمریکا، آن طور که وزیر دفاعش هفته قبل گفت، کاسه صبرشان از دست حمایتهای پاکستان از طالبان و همکاری نکردن با نیروهای ناتو لبریز شده است. اینجاست که آمریکا می خواهد پای هند را به وسط بکشد، که دقیقا چکار کند، معلوم نیست. آیا اصولا هند می تواند و می خواهد وارد این کشمکش های منطقه ای شود؟ این سوال ها را مطرح خواهیم کرد با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2012/06/12