پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برنامه آینده اصلاح طلبان ایران؟ توهین به مقدسات و فتوای مرگ، آینده پاکستان

باز هم سالگرد جنبش سبز و باز هم فراخوان سکوت. برنامه آینده اصلاح طلبان ایران چیست؟ فتوای مرگ برای مرتد و جنجالهای بعد از آن. و چقدر باید نگران آینده پاکستان بود؟ بررسی این موضوع ها در این برنامه صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2012/06/14