به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با تقی رحمانی

"در بند ۳۵۰ زندان اوین یکی از زندانیان دانشجو که جوان پر شر و شوری است به من گفت نباید به زندان می آمدی باید به خارج می رفتی، زندان برای تو تکرار است." این بخشی از نوشته تقی رحمانی، مهمان برنامه به عبارت دیگر، است که ۱۴ سال از عمرش را در زندان های جمهوری اسلامی گذراند، تا چند ماه پیش که به پاریس آمد. او می گوید کوچ کردن آن هم در ۵۲ سالگی چندان جذاب و آسان نیست مگر این که جان به لب رسیده باشد یا وظیفه ای پیش رو که رفتن را توجیه کند. او که حالا به قول خودش کوچ کرده است چه وظیفه ای در پیش رو دارد؟ با او در استودیویی در پاریس گفتگو کردم. تاریخ پخش: ۲۰۱۲/۰۶/۲۶